Registration Regulations

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW DROGĄ INTERNETOWĄ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ https://www.directbookingkongres.pl


$1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów uczestnictwa w Direct Booking Kongres za pośrednictwem strony https://www.directbookingkongres.pl (zwanej dalej „Witryną”)która jest obsługiwana i zarządzana przez Bookassist Polska sp. z o.o. NIP: 6793176138, REGON: 38163136600000, KRS: 753036, z siedzibą ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków (Zwanej dalej Bookassist Polska”)
1. Bookassist Polska świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Bookassist Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla organizatora Kongresu. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po potwierdzeniu uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia potwierdzenia rejestracji bez podawania przyczyny. Konferencja ma charakter zamknięty. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
2. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji lub/i zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję" w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie


$2


Rezerwacji miejsc i zakupu biletów można dokonywać on-line na stronie internetowej https://www.directbookingkongres.pl W celu rezerwacji lub zakupu biletu należy wypełnić formularz rezerwacji poprawnymi i aktualnymi danymi oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu.
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji zamieszczonego na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email: office.polska@bookassist.com. Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów online.
2. W przypadku gdy Użytkownik nie dokona zakupu biletu , na który zarezerwował miejsce, rezerwacja takiego miejsca nie może być gwarantowana.
3. Druk biletu stanowi podstawę udziału w Direct Booking Kongres, a jego okazanie jest warunkiem wejścia na salę wykładową i warsztaty


$3


1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie:
1.1. za pomocą strony internetowej pod adresem: przelewy24.pl, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat w ww. serwisach płatniczych.
1.2. Za pomocą przelewu bankowego na numer konta: Santander Bank Polska S.A. PL65 1090 2590 0000 0001 3756 1608
2. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów.
3. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
4. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
6. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej: Przelewy24.pl

$4

1. Zakupione bilety nie podlegają wymianie
2. Zwrotu biletu zakupionego online można dokonać najpóźniej na 31 dni przed rozpoczęciem Direct Booking Kongres tj do dnia 19.10.2019. Bookassist Polska informuje, że prawo do zwrotu biletu wyłączone jest w stosunku do:
biletów otrzymanych lub wystawionych na inne nazwisko
biletów zakupionych w przedsprzedaży po cenie promocyjnej
3. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

$5

1. W związku z procesem zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Bookasisst Polska dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych jest Bookassist Polska
2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla realizacji celów, w szczególności dla możliwości przeprowadzenia procesu rezerwacji lub zakupu on-line biletów.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: office.polska@bookassist.com lub korespondencyjnie: ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Bookassist Polska oraz partnerów konferencji w celu organizacji konferencji Direct Booking Kongress w dniu 19.11.2019, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (tj. zawarcia i realizacji swoistej umowy) i (tj. prawnie uzasadnionego interesu) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności w celu realizacji zakupu biletów on-line, jak też rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia, archiwizacji, kontaktu. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) lub w innych celach wskazanych każdorazowo w odrębnej klauzuli lub odrębnych klauzulach dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
5. W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przekazane operatorom płatności obsługującym serwisy, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1 jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania płatności. Podmioty, którym dane są udostępniane, są odrębnymi administratorami tych danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tych podmiotów. Z wyjątkiem powyższego przypadku oraz przypadków szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu, przypadkach ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Bookassist Polska lub podmiotom udzielającym wsparcia Bookassist Polska na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadkach określonych przepisami prawa (jak np. udostępnienie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji, udostępnienie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników przekazane Operatorowi Witryny nie będą udostępniane osobom trzecim.
6. Bookassist Polska informuje, iż prośby o wyrażenie zgody kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą takie oświadczenie złożyć we własnym imieniu.
7. Bookassist Polska zapewnia, że dane osobowe przekazane mu przez Użytkowników będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
8. Bookassist Polska informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a w celach archiwizacyjnych – nie dłużej, niż jest to niezbędne do czasu upływu terminu na wniesienie roszczenia z tytułu świadczonej usługi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

$6

1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji miejsc i zakupu biletów za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
2. Reklamacja może zostać przesłana do Bookassist Polska przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z adresu mailowego office.polska@bookassist.com
3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Bookassist Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Bookassist Polska w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Bookassist Polska poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Bookassist Polska nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

$7

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony https://www.directbookingkongres.pl która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Bookassist Polska. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie https://www.directbookingkongres.pl w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe przepisy prawa polskiego.
 

Made with by Bookassist